Biografi

7 Ahli Fiqih Madinah : ‘Ubaidullah bin ‘Abdillah bin ‘Utbah – Guru ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz

Salah satu peran ‘Ubaidullah yang sangat menonjol dalam dunia pendidikan adalah beliau merupakan pengajar sekaligus pembimbing Amirul Mu’minin ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz rahimahullah, yang dengan karunia Allah, beliau adalah sosok pemimpin yang peri hidupnya dikenal dalam sejarah Islam merupakan cerminan dari peri hidup empat Al-Khulafa’ Ar-Rasyidin. Begitu kuatnya pengaruh dari pendidikan ‘Ubaidullah ini, sampai-sampai ‘Khalifah yang kelima’ ini pernah mengatakan: “Jika ‘Ubaidullah masih hidup, maka tidaklah aku mengembalikan suatu permasalahan kecuali kepada pendapatnya.”

Kunyah dan Nama Lengkap Beliau

Beliau adalah Abu ‘Abdillah ‘Ubaidullah bin ‘Abdillah bin ‘Utbah bin Mas’ud Al- Hudzali Al-Madani. Dilahirkan pada masa khalifah ‘Umar bin Al-Khaththabradhiyallahu ‘anhu.

Seorang imam yang faqih ini merupakan mufti Madinah. Penglihatan yang buta tidak menghalangi beliau untuk menjadi salah satu dari tujuh tokoh Al-Fuqaha’ As-Sab’ah. Saudara kandung beliau bernama ‘Aun bin ‘Abdillah adalah juga seorang Muhaddits. Kakek mereka berdua yang bernama ‘Utbah bin Mas’ud adalah saudara kandung seorang shahabat yang mulia yaitu ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu.

Keilmuan, Ibadah, dan Akhlak Beliau

Beliau meriwayatkan hadits dari ayahnya sendiri, dan juga dari ‘Aisyah, Abu Hurairah, Fathimah bintu Qais, Abu Waqid Al-Laitsi, Zaid bin Khalid Al-Juhani, ‘Abdullah bin ‘Abbas -dan beliau belajar kepada Ibnu ‘Abbas dalam jangka waktu yang lama-, ‘Abdullah bin ‘Umar, Abu Said Al-Khudri, An-Nu’man bin Basyir, Maimunah, Ummu Salamah, Ummu Qais bintu Mihshan, dan yang lainnya.

Sedangkan para muhadditsun yang belajar kepada beliau adalah ‘Aun bin ‘Abdillah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Dhamrah bin Sa’id Al-Mazini, ‘Irak bin Malik, Musa bin Abi ‘Aisyah, Abuz Zinad, Shalih bin Kaisan, Khusaif Al-Jazari, Sa’d bin Ibrahim, Salim Abu An-Nadhr, Thalhah bin Yahya bin Thalhah, ‘Abdul Majid bin Suhail, Abu Bakar bin Abi Al-Jahm Al ‘Adawi, dan sebagainya.

Salah satu peran beliau yang sangat menonjol dalam dunia pendidikan adalah beliau merupakan pengajar sekaligus pembimbing Amirul Mu’minin ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz. Begitu kuatnya pengaruh dari pendidikan beliau ini, sampai-sampai ‘Khalifah yang kelima’ ini pernah mengatakan: “Jika ‘Ubaidullah masih hidup, maka tidaklah aku mengembalikan suatu permasalahan kecuali kepada pendapatnya.”

Al-Imam Malik menceritakan: “‘Ubaidullah adalah seorang yang suka memanjangkan shalatnya (lama shalatnya), dan tidak ada sesuatupun yang bisa mempercepat shalatnya. Telah sampai berita kepadaku bahwa ‘Ali bin Al-Husain (salah seorang ahlul bait) datang kepadanya dalam keadaan ia sedang melaksanakan shalat. Kemudian ‘Ali bin Al-Husain menunggunya sampai ia selesai dari shalatnya. Dan seperti biasa iapun (‘Ubaidullah) memanjangkan shalatnya. Setelah selesai dari shalatnya, beliau mendapatkan celaan karenanya, dan diberitakanlah hal tersebut kepada beliau: ‘Telah datang kepadamu salah seorang dari ahlu bait nabi dan engkau menghalanginya untuk bertemu denganmu dengan sebab hal itu (panjangnya shalat)’. Maka beliau pun berkata: “Ya Allah, ampunilah aku, seharusnya bagi orang yang berusaha mendapatkan sesuatu agar ia ditahan darinya.”

‘Ubaidullah juga pernah berkata: “Tidaklah aku mendengar satu haditspun sesuai kehendak Allah untuk aku hafal kecuali aku langsung menghafalnya dan memahaminya.”

Pujian Para Ulama kepada Beliau

Al-Waqidi berkata: “Beliau adalah seorang yang terpercaya, seorang ‘alim, faqih, banyak meriwayatkan hadits, dan pandai dalam bidang sya’ir. (Walaupun) beliau telah kehilangan penglihatannya.”

Ahmad bin ‘Abdillah Al-’Ijli berkata: “Beliau adalah seorang yang buta, (walau demikian) beliau adalah salah seorang fuqaha’ kota Madinah, tabi’i yang terpercaya, seorang yang shalih, memiliki banyak ilmu, dan beliau adalah pengajar ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz.”

Abu Zur’ah Ar-Razi berkata: “Beliau adalah seorang imam (pemimpin dalam agama), amanah, dan terpercaya.”

Ibnu Syihab Az-Zuhri  berkata: “Beliau merupakan salah satu dari lautan ilmu.”

Al-Hafizh Ibnu ‘Abdil Barr berkata: “Beliau adalah seorang dari kalangan Al-Fuqaha’ As-Sab’ah yang menjadi rujukan dalam fatwa, beliau adalah seorang ‘alim yang memiliki keutamaan dan beliau diutamakan dalam bidang fiqh, seorang yang bertaqwa, ahli syair, senantiasa berbuat kebajikan. Dan tidaklah ada seorangpun setelah para shahabat sampai hari ini (zaman Ibnu ‘Abdil Barr) -sepengetahuanku- seorang ahli fiqh yang lebih ahli dalam bidang syair daripada beliau dan tidak pula ada seorang penyair yang lebih faqih daripada beliau.”

Al-Imam Az-Zuhri  berkata: “Tidaklah aku bermajelis dengan seorang ulama pun kecuali aku telah mengerti apa yang ada padanya (ilmunya) selain ‘Ubaidullah. Karena sungguh tidaklah aku datang kepadanya kecuali aku dapati sesuatu ilmu yang baru pada dirinya.”

Abu Ja’far Ath-Thabari berkata: “Beliau adalah seorang yang didahulukan dalam keilmuan dan pengetahuan tentang halal dan haram. Di samping beliau juga seorang penyair yang sangat bagus.”

Wafat Beliau

Beliau meninggal pada tahun 99 Hijriyah, dan ada yang mengatakan meninggal pada tahun 98 Hijriyah. Wallahu a’lam.

Semoga Allah subhanahu wata’ala merahmati beliau.

 

About Fahruddin Abu Shafiyyah

Hanya Seorang Hamba Yang Sangat Butuh Kepada Ampunan Rabbnya

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Radio An-Nash Jakarta

Daftar Coretan

%d blogger menyukai ini: